נפש חיה בגוף חי - תקנון העמותה
תקנון עמותת "נפש חיה בגוף חי" (ע"ר):
תקנון
 
1.         מטרת העמותה
1.1.1    קידום חקיקה ראשית ומשנית בכנסת, בממשלה ובמשרדי ממשלה. מטרה ז תושג בין היתר באמצעות גיבוש הצעת חוק להסדרת התערבויות טיפוליות למען אנשים בעזרת בעלי חיים, העברת ההצעה לחברי כנסת רלבנטיים. חברי העמותה יפגשו עם חברי כנסת, ישתתפו בדיוני וועדות רלבנטיות בכנסת, יפעלו להעברת הצעת חוק בקריאה ראשונה, הכנת ההצעה בוועדה הרלבנטית ואישורה בקריאה שניה ושלישית.

1.1.2    קידום הכרה בתחום התערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים במשרדי ממשלה, בכנסת ובקרב גופים ומוסדות שלטוניים ומסגרות טיפוליות, לרבות קופות החולים, ביטוח לאומי וכל מסגרת רלבנטית אחרת. חברי העמותה ייפגשו עם שר הבריאות, שר הרווחה, מנכ"לי המשרדים ומנהלי האגפים הרלבנטיים במשרדים, יבהירו את חשיבות תחום ההתערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים. בנוסף, חברי העמותה ייפגשו עם מנהלים  בקופות החולים, לצורך הכרה בחשיבות ההתערבויות הטיפוליות למען אנשים בעזרת בעלי חיים, הכנסת טיפולים אלו לביטוחים המשלימים ועוד. 

1.1.3    קידום ויצירת מקומות תעסוקה לעוסקים בתחום זה. חברי העמותה ייפגשו עם שר הבריאות ושר הרווחה, עם מנכ"לי המשרדים ויפעלו מולם לצורך אישור תקנים של מטפלים בהתערבויות טיפוליות למען אנשים בעזרת בעלי חיים. כמו כן, חברי העמותה ייפגשו עם מנכ"לי קופות החולים ומנהלים בקופות, לצורך קידום העסקת מטפלים בהתערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים בקופות החולים, הן כשכירים והן כעצמאיים.   

1.1.4    העלאת המודעות בקרב הציבור הרחב לתחום. העמותה תארגן ימי עיון מקצועיים ברחבי הארץ, תערוך כנסים המיועדים לקהל הרחב, בהם תוסבר חשיבות ההתערבויות הטיפוליות למען אנשים בעזרת בעלי חיים, כמו כן העמותה תפעל להעלאת המודעות של התחום באמצעות קידום יזום של כתבות אודות התחום בכלי התקשורת.  

1.1.5    קידום פעילות לתועלת הציבור בתחום ההתערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים. העמותה תפעל בין היתר לצורך מתן טיפולים לאנשים מועטים יכולת וכן למתן טיפולים למגוון רחב של אוכלוסיות, ללא הבדל דת, גזע ומין.  
1.2    העמותה מוקמת כמלכ"ר ותפעל כמלכ"ר בלבד.

2.        שם העמותה
2.1.1    "הארגון הישראלי לעוסקים בהתערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים", או כל שם אחר שיאושר ע"י רשם העמותות.

3.         מען העמותה
3.1.1    מען העמותה יהיה רחוב מנחם בגין 21, מזכרת בתיה, מיקוד 76804, אצל רו"ח נעם עמיצור.

4.    חברות בעמותה

4.1       קבלת חברים

4.1.1    מייסדי העמותה יהיו חברים בה מיום רישומה בפנקס רשם העמותות.

4.1.2    המעוניין להיות חבר בעמותה, יגיש לוועד ההנהלה של העמותה בקשה באמצעי דיגיטלי שייבחר ע"י העמותה, בה יציין  את הפרטים הבאים:

4.1.2.1    שם מלא.

4.1.2.2    מספר תעודת זהות.

4.1.2.3    כתובת.

4.1.2.4    התחייבות כי המבקש להיות חבר יודע את מטרות העמותה, מזדהה אתן, כי קרא והבין את תקנון העמותה וכי הוא יקיים את הוראות התקנון וכן כל החלטה שתתקבל ע"י האספה הכללית של העמותה.

4.1.3    ההחלטה בדבר קבלה, ו/או אי קבלה של חברים לעמותה, תוקנה באופן בלעדי לוועד ההנהלה של העמותה. 

4.1.4    החלטת וועד ההנהלה בדבר קבלה, ו/או אי קבלה תהיה סופית ומכרעת ולא ניתן יהיה לערער עליה. אי קבלת חבר לעמותה, אינה מטילה אחריות משפטית על העמותה, ו/או על חבריה, מעבר לזו הקבועה בכל דין.

4.1.5       תנאים לקבלה לעמותה

4.1.5.1    תשלום דמי חבר, שיעור דמי החבר ייקבע ע"י וועד ההנהלה ויהיה סופי ולא ניתן לערעור. 

4.1.5.2    בעלי מקצוע וסטודנטים העוסקים למען אנשים בהתערבויות עם בעלי חיים, לרבות, אך לא רק העוסקים בקשר אדם- חיה, מפעילים בעזרת בעלי חיים, פסיכותרפיסטים העובדים עם בעלי  חיים.

4.1.5.3    התנאים המפורטים בסעיפים 4.1.5.1 ו-4.1.5.2 הם תנאים מצטברים. 

4.1.6    אי קבלת אדם לעמותה, שאינו עומד בקריטריונים הנקובים בסעיף 4.1.5.2 לעיל, אי אינה מטילה אחריות משפטית על העמותה, ו/או על חבריה, מעבר לזו הקבועה בכל דין.

4.1.7    מיון הבקשות לקבלה לעמותה, יבוצע בהתאם להחלטת וועד ההנהלה.

5.         זכויות וחובות חברי העמותה

5.1.1    חבר העמותה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

5.1.2     חברי העמותה בלבד יהיו זכאים לכהן בוועדות השונות של העמותה מיד עם היווסדה.

5.2       השיקול בבחירת חברים  לוועדות העמותה יהיו:
5.2.1    פעילות החבר בעמותה.

5.2.2    הגעה לישיבות האסיפה הכללית ככל ונערכו.

5.2.3    הגעה כמשקיף ללא זכות הצבעה לוועדות העמותה.

5.2.4    מעורבות בפעילות היום יומית של העמותה. 

5.2.5    חברי העמותה בלבד רשאים ליטול חלק בפעילות העמותה וזאת בכפוף להוראות תקנון זה.  למרות האמור בסעיף זה, בהתאם להחלטת וועד ההנהלה, יורשה להשתתף בפעילויות העמותה גם אנשים שאינם חברי עמותה.

5.2.6    ככל וועד ההנהלה יחליט להעלות את סכום דמי החברות בעמותה, חברי העמותה יהיו חייבים לשלם את דמי החבר בשיעורם החדש, גם אם הצביעו נגד העלאת דמי החבר. אי תשלום דמי החבר, יקנה לעמותה זכות להתחיל בהליך הוצאת חבר מהעמותה, כקבוע בתקנון זה ובהתאם לכל דין. 

5.2.7    במקרה של פקיעת חברות בעמותה, חבר העמותה יהיה חייב לשלם לעמותה את כל הסכומים שהוא חב לה, ככל וקיים חוב, עד למועד פקיעת החברות. 

6.         פקיעת חברות

6.1       במקרים הבאים, החברות בעמותה תפקע:

6.1.1    מוות, ככל וחבר העמותה הוא תאגיד- פירוק התאגיד.

6.1.2    פרישה. הודעת פרישה תימסר בכתב לוועד ההנהלה לפחות 30 ימים טרם הפרישה.

6.1.3    הוצאה מהעמותה ע"י וועד ההנהלה. 

6.1.4       וועד ההנהלה יהיה רשאי להוציא חבר מהעמותה, בנסיבות הבאות:

6.1.4.1    אי תשלום דמי חבר, ו/או כל חוב אחר לעמותה.

6.1.4.2    אי קיום הוראות התקנון, במלואן, ו/או בחלקן, ו/או אי קיום החלטת האסיפה הכללית.

6.1.4.3        פעילות בניגוד למטרות העמותה.

6.1.4.3.1     פניה למוסדות שלטוניים  שלא בתיאום עם וועד ההנהלה ובניגוד למטרות העמותה (חברי כנסת, שרים, משרדי ממשלה, קופות חולים וכו').

6.1.4.3.2     פניה לאמצעי התקשורת, שלא בתיאום עם וועד ההנהלה ובניגוד למטרות העמותה.

6.1.4.3.3     חברות בעמותה אחרת, ו/או בחברה לתועלת הציבור (חל"צ), ו/או בחברה בע"מ, שמטרותיהם סותרות את מטרות העמותה. למרות האמור בסעיף זה, בכפוף לשיקול דעת שוועד ההנהלה, חבר החבר בעמותה אחרת, ו/או בחברה בע"מ, ו/או בחל"צ, יוכל להיות גם חבר בעמותה.  

6.1.4.4    החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא רשאי לשמש חבר עמותה. 

6.1.5    לא יוצא חבר מן העמותה, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנו להשמיע את טענותיו. לא יוצא חבר מן העמותה מהטעמים האמורים בסעיפים 6.1.4.1, 6.1.4.2,6.1.4.3, אלא לאחר שנתנה לו התראה ונתנה לו הזדמנות לתקן את המעוות. 

6.1.6    החלטת וועד ההנהלה בדבר הוצאת חבר מהעמותה נינת לערעור בפני האסיפה הכללית. 

6.1.7    וועד ההנהלה יציג בפני המועמד להוצאה מהעמותה, הוכחות בדבר קיום הנסיבות המפורטות בסעיף 6.1 על תתי סעיפיו.

7.         מסירת הודעות לחברי העמותה
7.1.1    מסירת הודעות לחברי העמותה תבוצע בדוא"ל בלבד, או בכל אמצעי תקשורת אחר, לפי בקשת החבר.

7.1.2    חברי העמותה מתחייבים לפתוח ולעיין בהודעות שתישלחנה להם ע"י העמותה.  

8.         האסיפה הכללית
8.1.1    וועד ההנהלה יקבע את מועד קיום האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה קלנדרית.
 
8.1.2    וועד ההנהלה יישלח הודעה בדוא"ל לחברי העמותה לפחות 14 ימים טרם מועד קיום האסיפה, בהודעה יצוינו תאריך ושעת עריכת האסיפה הכללית.

8.1.3    האסיפות הכלליות יכול שתערכנה באמצעים אלקטרוניים- דהיינו באמצעות ה"סקייפ", ו/או כל אמצעי דיגיטאלי אחר ובלבד כל המשתתפים יוכו לראות ולשמוע זה את זה, בעת ובעונה אחת. 

8.1.4       האסיפה הכללית:
8.1.4.1    תקבל דיווח מוועד ההנהלה אודות פעילותו.

8.1.4.2    תקבל דיווח מוועדת הביקורת אודות פעילותה.  

8.1.4.3    תעיין ותאשר את הדוחות הכספיים של העמותה, שיוגשו ע"י רואה חשבון העמותה.

8.1.4.4    תבחר וועדת ביקורת וועד הנהלה וכן כל וועדה אחרת בכפוף להוראות שתפורטנה בתקנון זה. 

8.1.5    הקוורום הדרוש לקיום אסיפה כללית הוא לפחות 25% מחברי העמותה הנוכחים במועד פתיחת האסיפה. מאחר ובכפוף להוראות תקנון זה, האסיפות יכול ותערכנה גם באמצעות "הסקייפ", או כל אמצעי תקשורת אחר ובלבד שכל המשתתפים יוכלו לראות ולשמוע זה את זה בעת ובעונה אחת. נוכחות משמעה גם היות חבר האסיפה מחובר למערכת הסקייפ, ו/או לכל אמצעי תקשורת אחר, בהתאם להחלטת וועד ההנהלה. ככל ולאחר פתיחת האסיפה, פחת מספר החברים מהקוורום הדרוש, לא יהיה בכך בכדי לפגוע בניהול האסיפה וההחלטות שתתקבל באסיפה תחייבנה את העמותה לכל דבר ועניין. 

8.1.6    ככל ולא יהיה במועד תחילת האסיפה הקוורום הדרוש בסעיף 8.5 לעיל, תידחה האסיפה בחצי שעה, ובחלוף חצי שעה, היא תיערך בכל קוורום והחלטותיה תחייבנה את העמותה לכל דבר ועניין. 

8.1.7    החלטות האסיפה הכללית מחייבו את כל חברי העמותה, גם אלו לא נכחו באסיפה בה התקבלו ההחלטות. 

8.1.8    בנושאים הבאים תתקבלנה החלטות ברוב של לפחות 65% מחברי האסיפה הכללית:

8.1.9    שינוי מטרות העמותה- חלקן, ו/או כולם.

8.1.10    שינוי שם העמותה.

9.          יושב ראש ומזכיר לאסיפה הכללית
9.1.1     האסיפה כללית תבחר יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

9.1.2     החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של חברי העמותה הנוכחים באסיפה ושהצביעו באסיפה, למעט החלטות בהן יידרש רוב מיוחד של 65% מחברי העמותה כמפורט בסעיפים 8.8.1-8.8.2 לתקנון זה.

9.1.3    חבר עמותה שנמנע באסיפה, קולו לא ייספר. היו הקולות שקולים, יו"ר האסיפה הכללית יכריע, ובהעדרו ממלא מקום יו"ר האסיפה.

9.1.4     בכל אסיפה כללית יירשם פרוטוקול, שייחתם ע"י יו"ר האסיפה. חתימת הפרוטוקול ע"י יו"ר האסיפה תהווה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

10.    וועד ההנהלה
10.1.1     מספר חברי וועד ההנהלה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. חברי הועד הראשון יכהנו בתפקידם עד לבחירת וועד חדש, זמן קצר לאחר רישום העמותה כדין.

10.1.2    חברי וועד ההנהלה הראשון יבחרו ע"י האסיפה הכללית שתכונס מיד עם רישום העמותה.

10.1.3    יו"ר וועד ההנהלה ייבחר ע"י האסיפה הכללית שתכונס מיד עם רישום העמותה.

וועד ההנהלה רשאי למנות ברוב קולות יו"ר אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי.יו"ר וועד  ההנהלה הראשון ישמש בתפקידו עד לבחירת הוועד החדש, שימנה יו"ר חדש ברוב קולות. 

10.1.4    חברי וועד ההנהלה ייבחרו בבחירות דמוקרטיות ע"י האסיפה הכללית אחת לארבע שנים.

10.1.5    המועמדים שיזכו במירב הקולות ייבחרו לכהן כחברי וועד ההנהלה.

10.1.6    בנסיבות בהן חבר וועד הנהלה הודיע על רצונו לפרוש מהוועד, או בנסיבות בהן  פקעה חברות הוועד בעמותה, וועד ההנהלה יפנה לחברי העמותה, בכדי שאלו יציגו את מועמדותם לוועד. בנסיבות אלו, חברי וועד ההנהלה ייבחרו מבין המועמדים את מי יכהן כחבר וועד ההנהלה עד לקיום אסיפה כללית קרובה. 

10.1.7    חבר וועד ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד. 

10.1.8    בנסיבות של נבצרות זמנית (לדוגמא- מחלה קשה, פציעה קשה, נסיבות אישיות חריגות המונעות מחבר וועד למלא את תפקידו) של חבר וועד למלא את תפקידו, חברי הוועד רשאים   למנות לו ממלא מקום עד להפסקת הנבצרות וזאת ללא צורך באישור האסיפה הכללית.
 
10.1.9    הוועד יקבע את מועד ותדירות ישיבותיו, את אופן ניהולן וזימון החברים לישיבת הוועד. אחד מחברי הוועד יהיה אחראי לרישום פרוטוקול הוועד, שכל חברי העמותה יהיו רשאים לעיין בו. 

10.1.10    ההחלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות. 

10.1.11    וועד ההנהלה יהיה רשאי לקבל כל החלטה מכל סוג שהוא הדרושה לצורך מימוש     מטרות העמותה, והכל בהתאם לתקנון העמותה ולהחלטת האסיפה הכללית. 

10.1.12    וועד ההנהלה יהיה רשאי לבחור מנכ"ל לעמותה, ו/או בעלי תפקידים אחרים בשכר והכל בכפוף לכל דין ולכללי הניהול התקין.
 
10.1.13    אסיפות וועד ההנהלה תערכנה בסקייפ, ו/או בכל אמצעי דיגיטאלי אחר שייבחר ע"י חברי הוועד והכל בכפוף לכל דין ולכללי הניהול התקין.

11.    וועדות העמותה

11.1.1       בעמותה תכהנה הוועדות הבאות:
11.1.1.1    וועדת תקשורת.
11.1.1.2    וועדת חקיקה וקשר עם גופים שלטוניים.
11.1.1.3    וועדה מקצועית.

11.1.2    חברי הוועדות ייבחרו ע"י וועד ההנהלה באמצעים אלקטרוניים שלא יחייבו נוכחות פיסית בעת הבחירה בהם, לרבות באמצעות הדוא"ל, סקייפ, פקס, ו/ או כל אמצעי דיגיטאלי אחר. וועד ההנהלה יהיה רשאי להעביר חבר וועדת משנה מתפקידו, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות. 

11.1.3    בסמכותו הבלעדית של וועד ההנהלה להאציל מסמכויותיו לוועדות משנה שחבריהן יהיו חברי וועד ההנהלה, או לחילופין, למנות וועדות משנה שתורכבנה מחברי עמותה שאינם חברי וועד. 

11.1.4    החליט וועד ההנהלה למנות לוועדות משנה, חברי עמותה שאינם חברי וועד ההנהלה,  החלטות וועדות משנה אלו תהינה בגדר המלצה בלתי מחייבת וההחלטה הסופית תהיה נתונה באופן בלעדי בידי וועד ההנהלה, שיוכל לפי שיקול דעתו לאמץ, או לדחות את המלצות הוועדה, באופן מלא, ו/או חלקי. 

11.1.5    חבר וועדה הרוצה לפרוש מוועדה, יודיע בכתב לוועד ההנהלה על פרישתו, לפחות 30 ימים מראש. 

11.1.6    אי קבלת  חבר עמותה לאחת הוועדות, אינה מטילה אחריות משפטית על העמותה, ו/או על חבריה, מעבר לזו הקבועה בכל דין.

12.    וועדת ביקורת
12.1.1    אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

12.1.1.1    לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

12.1.1.2    לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

12.1.1.3    לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

12.1.1.4    לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; לעניין זה, "נושא משרה" – חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;

12.1.1.5    לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

12.1.1.6    לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות העמותה;

12.1.1.7    לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד, ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;

12.1.1.8    לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31ה לחוק העמותות;

12.1.1.9    לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור' להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

12.1.2    ועדת הביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה. חברי וועד ההנהלה, ו/או עובדים בשכר של העמותה, אינם יכולים להיות חברי בוועדת ביקורת.

13.    מורשי חתימה
13.1.1.1    חברי וועד ההנהלה הם מורשי חתימה של העמותה. חתימת שניים ממורשי החתימה בצוותא עם חותמת העמותה, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין. 

13.1.1.2    במקרה של הגדלת מספר חברי הוועד ל-5, הוספת חברי הוועד, לא תשפיע על מספר מורשי החתימה והם יישארו ללא שינוי, כלומר 3 מורשי חתימה בלבד.

13.1.1.3    פקעה חברות חבר וועד ההנהלה מכל סיבה שהיא, יחדל באופן מיידי מלהיות מורשה חתימה ועד למינוי חבר וועד אחר, יהיו 2 מורשי חתימה בלבד. בנסיבות אלו, וועד ההנהלה רשאי למנות באופן זמני מורשה חתימה במקום חבר הוועד שחברותו פקעה, וזאת אם ראה שמינוי זה נחוץ לצורך ניהול תקין של העמותה ורק עד למינוי חבר וועד אחר. 
מספר תאגיד 580622579, העמותה אושרה בתאריך 9.6.2016
הארגון הישראלי לעוסקים בהתערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים